1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Παγκόσμια πολιτική (Έννοια)
    2. 1945-1955 (Γεγονός)