1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Ben-Ari, M. (1948-)
  2. 1982
  3. Αγγλική
    1. Παράλληλη επεξεργασία
    2. Λειτουργικά συστήματα (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές)
    1. ISBN-13: 978-0137010783, ISBN-10: 0137010788