1. Θέμα
    1. Μαζικά μέσα επικοινωνίας (Έννοια)
    2. Οικονομική θεώρηση (Έννοια)