Φούκας, Βασίλης Α. Η παιδαγωγική θεωρία και επιστήμη στην Ελλάδα (18ος και 19ος αιώνας) : βασικοί εκπρόσωποι, αντιπροσωπευτικά κείμενα

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Φούκας, Βασίλης Α.
 2. 2014
 3. Ελληνική
  1. Ελλάδα
  2. Ιώσηπος, ο Μοισιόδαξ
  3. Κοκκώνης, Ιωάννης Π. (1796-1864)
  4. Δάρβαρης, Δημήτριος Ν.
  5. Κούμας, Κωνσταντίνος Μιχαήλ
  6. Παπαμάρκου, Χαρίσιος
  7. Σκορδέλης, Βλάσιος Γ.
  8. Παππαδόπουλος, Γ. Γ.
  9. Ξανθόπουλος, Κωνσταντίνος Σ.