1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μερτύρη, Αντωνία
 2. 2000
 3. Ελληνική
  1. Εκπαίδευση, Ανώτατη -- Ελλάδα
  2. Εικαστικές τέχνες
  1. εν υπάρχει α φιβολία ότι τα ουσιαστικότερα εχέγγυα για τη ελέτη της ει- καστικής δη ιουργίας, τα παρέχουν τόσο η προσέγγιση των ορφών που την αντιπροσωπεύουν, έσω της διάγνωσης του ύφους και του ήθους τους και κατ' επέκταση έσω της γνωρι ίας ε τον πνευ ατικό τους πυρήνα, όσο και η πα- ρακολούθηση της πορείας αυτών των ορφών, ως αυτόνο ων, αλλά και ονα- δικών στο είδος τους, επικοινωνιακών έσων. Τέτοιου είδους διαδικασίες ανα- γνώρισης της δυνα ικής του καλλιτεχνικού χώρου συνιστούν τις προϋποθέσεις για τον εντοπισ ό των ορίων του, για την προσπάθεια σύλληψης της αναφοράς του στα δεδο ένα της ε πειρίας, στις λειτουργίες της συνείδησης αλλά και της φαντασίας, και βέβαια για την ερ ηνεία του περιεχο ένου αυτής της αναφοράς κατά τη εταγραφή των εκφραστικών του αιτη άτων σε οπτικές ή απτικές αξίες.

   Είναι επίσης αυτονόητο πως δε πορεί να υπάρξει τέχνη χωρίς το βασικό συντελεστή της, δηλαδή τον καλλιτέχνη, η δη ιουργική βούληση του οποίου και η υπακοή της σε κάποια εσωτερική αναγκαιότητα υποτάσσουν το υλικό και την τεχνική στις ποιοτικές διαδικασίες και τις απαιτήσεις της φόρ ας, που ε τη σειρά της εκθέτει τους σκοπούς και τις ση ασίες της στην πρόκληση του αι- σθητηρίου ας.