1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Berger, Peter L.
    2. Luckmann, Thomas
  2. 1966
  3. Αγγλική
    1. Γνώση, Κοινωνιολογία της
Εξώφυλλο πρώτης έκδοσης