Γεωλογική χαρτογράφηση και ασκήσεις υπαίθρου - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Αντωνίου, Βαρβάρα
  2. Λόζιος, Στυλιανός
  3. Σούκης, Κωνσταντίνος
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
 4. 2015
  1. 1. Το πλαίσιο εργασίας της Γεωλογικής Χαρτογράφησης
   2. Εξοπλισμός, οργάνωση, ασφάλεια και συμπεριφορά στην ύπαιθρο
   3. Το τετράδιο σημειώσεων και ο γεωλογικός χάρτης υπαίθρου
   4. Η χρήση της γεωλογικής πυξίδας
   5. Τοπογραφικοί χάρτες και μορφολογικές δομές αναγλύφου
   6. Αναγνώριση πετρωμάτων και γεωλογικών σχηματισμών στην ύπαιθρο
   7. Αναγνώριση και χαρτογράφηση γεωλογικών ορίων
   8. Αναγνώριση των ρηγμάτων στην ύπαιθρο
   9. Αναγνώριση των πτυχών στην ύπαιθρο
   10. Αναγνώριση και απεικόνιση τεκτονικών στοιχείων και δομών
   11. Συλλογή δειγμάτων στην ύπαιθρο
   12. Επεξεργασία δεδομένων και σύνθεση γεωλογικού χάρτη
   13. Σύγχρονες τεχνολογίες στη Γεωλογική Χαρτογράφηση
   14. Γεωλογικές Εκθέσεις και Γεωλογικές Αναφορές