1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Κεραμεύς, Κωνσταντίνος Δ.
  1. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα (Εκδοτικός οργανισμός), 1986
  1. Από τον πρόλογο του βιβλίου: 
   Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει ολόκληρη την ύλη του γενικού μέρους του αστικού δικονομικού δικαίου, περιλαμβάνοντας και το δίκαιο της αποδείξεως και των ενδίκων μέσων· εκθέτει, δηλαδή, την κανονιστική ρύθμιση που περιέχεται στα άρθρα 1-590 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 
   Αν το βιβλίο αποτείνεται συγχρόνως και στο ευρύτερο νομικό κοινό, η αφετηρία του στάθηκε πάντως διδακτική. Εδώ οφείλεται συγκεκριμένα και η έκτασή του, που σύμφωνα με την ισχύουσα ρύθμιση των πανεπιστημιακών εγχειριδίων δεν μπορούσε να απομακρυνθεί από τις πεντακόσιες σελίδες. Συνακόλουθα χρειάσθηκε να περιορισθούν δραστικά ή και να απαλειφθούν εντελώς οι σημειώσεις από τα κεφάλαια ΧΙ-ΧΙΙΙ και XVII-XXII. Η διδακτική προέλευση του βιβλίου επέβαλε εξάλλου την παρουσίαση ενός τμήματος -και στη συγκεκριμένη περίπτωση: του δικαίου της αποδείξεως (κεφάλαια XIV-XVI)- υπό τη μορφή επεξεργασμένων χαρακτηριστικών δικαστικών αποφάσεων, ώστε να συνηθίσουν οι φοιτητές σε μια προσεκτική, υπεύθυνη και διαφοροποιημένη ανάγνωση της νομολογίας. Έτσι η ικανοποίηση επιτακτικών διδακτικών αναγκών εξηγεί ό,τι θα μπορούσε να θεωρηθεί αλλιώς ως ετερόκλητος χαρακτήρας του έργου.

   Σάκκουλας Α.Ε.
Αστικό δικονομικό δίκαιο