1. Θέμα
    1. Ελλάδα (Περιοχή)
    2. Οικονομικές συνθήκες (Έννοια)
    3. 1830-1922 (Γεγονός)