Ψηφιακό αντίτυπο της έκδοσης «Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς : I.F.R.S. αναλυτική παρουσίαση - Τέταρτη έκδοση αναθρωρημένη. - Αθήνα: Grant Thornton (Εκδοτικός οργανισμός), 2016»

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. PDF
  3. Πρώτος τόμος
  4. AMELib
  5. amelib
  6. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 Α ν.2121/1993 και την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 (ΦΕΚ: Β 2065/24.10.2007) και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη από την οριζόμενη στο άρθρο 5, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις των άρθρων 65επ. του ν. 2121/1993 (α. 7 παρ. 3 ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546)
  7. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  8. Κατά νόμο προσφορά