1. Θέμα
    1. Ελλάδα (Περιοχή)
    2. Στρατός (Έννοια)
    3. Πολιτική δραστηριότητα (Έννοια)