1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Δαουτόπουλος, Γεώργιος Α.
 2. 2009
 3. Ελληνική
  1. Αειφορική ανάπτυξη
  2. Κοινωνιολογία, Αγροτική
  3. Συναιτερισμοί
  1. Το βιβλίο έρχεται να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας μαθημάτων αγροτικής κοινωνιολογίας και συνεργατισμού όταν συνδυάζονται σε ένα κοινό μάθημα. Την συνένωση μπορεί να την προκάλεσαν λόγοι αδυναμίας εξεύρεσης πόρων για τη διδασκαλία δύο ξεχωριστών μαθημάτων πράγμα που είναι πραγματικότητα σε νεώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

   Πατήστε εδώ