1. Θέμα
    1. Διεθνείς σχέσεις (Έννοια)
    2. Κοινωνικές απόψεις (Έννοια)