1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Παπαναγιώτου, Ευάγγελος Π.
  2. Ελληνική
    1. Γεωργία -- Λογιστική
    2. Γεωργία, παραγωγή