1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Παπαοικονόμου, Αντώνης Δ.
  1. Εκπαιδευτικοί
  2. Κοινωνικός ρόλος
  3. Εκπαιδευτικοί -- Ελλάδα
  1. b.612915 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. Αφετηρία της εργασίας αυτής είναι το ενδιαφέρον τον συγγραφέα να συνεισφέρει από τη μια πλευρά στην ανάπτυξη της θεωρίας των ρόλων με την ανάλυση της έννοιας του «ρόλου» σύμφωνα με τη δομική και την ιντεραξιονιστική προσέγγιση και αφετέρου να παραγάγει εφαρμοσμένη, παιδαγωγική γνώση, που αφορά τη διερεύνηση τον εκπαιδευτικού ρόλου σύμφωνα με τις απόψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών, δηλαδή την υποκειμενική σημασία που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στο ρόλο τους. Η διερεύνηση της σχέσης αυτής αναμένεται ότι θα φωτίσει την πλευρά του εκπαιδευτικού έργου που αφορά το βαθμό της ψυχικής εμπλοκής του ατόμου στο έργο του, από τον οποίο εξαρτώνται τα κίνητρα, η απόδοση και η παραγωγικότητά του. Δεδομένου ότι ο κύριος παράγοντας της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι ο εκπαιδευτικός, είναι σαφές ότι ένα εκπαιδευτικό σύστημα του οποίου το εκπαιδευτικό δυναμικό χαρακτηρίζεται από ισχυρά κίνητρα και υψηλό βαθμό εμπλοκής, διαθέτει την πιο ευνοϊκή προϋπόθεση εκπαιδευτικής παραγωγικότητας. Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστούν δύο έρευνες σε δείγματα εκπαιδευτικών και αφού παρουσιαστούν τα αποτελέσματά τους αναφορικά με την ιεράρχηση των επαγγελματικών στόχων τους, τη βαρύτητα των διαφόρων διαστάσεων του ρόλου τους, τις ομάδες αναφορά τους, την επαγγελματική εξέλιξη και την επαγγελματική ωριμότητα τους και την ευρωπαϊκή διάσταση του ρόλου τους, θα ακολουθήσει συζήτηση πάνω στα ευρήματα και τα συμπεράσματα που προέκυψαν. (από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)