1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Κόρσος, Δημήτριος Ι. (1921-1999)
  2. 1992
  3. Ελληνική
    1. Διοικητικό δίκαιο
    2. Ελλάδα