Μπιτζένης, Αριστείδης Π. Η δυναμική των αγορών της νοτιοανατολικής Ευρώπης

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μπιτζένης, Αριστείδης Π.
 2. Ελληνική
  1. Οικονομικές συνθήκες
  2. Επενδύσεις, Ξένες
  1. 611713 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. Το παρόν βιβλίο αποτελεί μια μονογραφία βασισμένη σε εμπειρική επιστημονική δουλειά και εκτεταμένη στατιστική ανάλυση με ταυτόχρονη χρήση πολλών πραγματικών case studies. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία σύγχρονη, πλήρη και εμπεριστατωμένη ανάλυση της δυναμικής της οικονομίας των αγορών της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης αλλά και της ανάλυσης όλων των εναλλακτικών μεταρρυθμιστικών μοντέλων που μπορούν να υιοθετηθούν από χώρες που επιθυμούν να ακολουθήσουν το δρόμο του μετασχηματισμού των οικονομιών τους σε οικονομίες της αγοράς.

   Biblionet