Δήλωση Συμμόρφωσης WCAG 2.0 AAA

Στις 22 Μαΐου 2015, όλες οι σελίδες του ιστότοπου http://amelib.seab.gr συμμορφώνονται με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού 2.0 της διεύθυνσης http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/. Επίπεδο ΑΑΑ (Triple-A) συμμόρφωσης.
Οι απαραίτητες τεχνολογίες ιστού που χρησιμοποιεί το σύνολο του περιεχομένου είναι οι: HTML, XHTML, JavaScript, και PDF.
Οι τεχνολογίες ιστού που χρησιμοποιεί το σύνολο του περιεχομένου, αλλά δεν βασίζεται σε αυτές είναι οι: CSS3, PNG, JPG.

Η εφαρμογή έχει ελεγχθεί μέσα από όλα τα γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα προγράμματα φυλλομέτρησης (browsers) που καλύπτουν
σχεδόν το σύνολο των χρηστών. Πιο συγκεκριμένα για την πραγματοποίηση των ελέγχων χρησιμοποιήθηκαν τα εξής προγράμματα φυλλομέτρησης: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Web browser, Apple Safari.