Η μετανάστευση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γρώπα, Ρουμπίνη
  2. Lazarescu, Daria (1981-)
  3. Nikolova, Marina
  4. Broersma, Francesca
  5. Μαρούφωφ, Μιχαέλα - Άνθια
  1. Άννα Τριανταφυλλίδου (1968-)
  2. Μαρούκης, Θάνος
 2. 2010
 3. Ελληνική
  1. Μετανάστες -- Ελλάδα -- 21ος αιώνας
  1. Ο συλλογικός αυτός τόμος εξετάζει την ελληνική μεταναστευτική εμπειρία τόσο στο εθνικό της πλαίσιο όσο και στο σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον.
   Οι συγγραφείς προσφέρουν μια συνολική επισκόπηση του φαινομένου της μετανάστευσης, παρουσιάζοντας τα δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των μεταναστών, την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και τη γενικότερη κοινωνικοπολιτική τους ένταξη στην ελληνική κοινωνία. Τέλος, διατυπώνουν συγκεκριμένες προτάσεις για μια ελληνική μεταναστευτική πολιτική προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εποχής.
   Η μετανάστευση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα αποτελεί ένα πλήρες και έγκυρο εγχειρίδιο για φοιτητές και πανεπιστημιακούς ερευνητές, αλλά και χρήσιμο εργαλείο για δημοσιογράφους και επαγγελματίες, καθώς και για κάθε αναγνώστη που χρειάζεται μια επίκαιρη και ευσύνοπτη ανάλυση του μεταναστευτικού φαινομένου στη χώρα μας.

   Biblionet