1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Πολυπολιτισμική εκπαίδευση (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)