1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Herzfeld, Michael (1947-)
  2. Αγγλική
  3. Η έκδοση αυτού του έργου έγινε με τη συμβολή του Lucy Maynard Salmon Research Fund του Vassar College
    1. Εθνικά χαρακτηριστικά, Ελληνικά
    2. Ελλάδα