Βασικές αρχές αξιολόγησης επενδύσεων

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Παπαδάμου, Στέφανος (1974-)
  2. Συριόπουλος, Κωνσταντίνος
 2. 2015
 3. Ελληνική
  1. Επενδύσεις -- Αξιολόγηση
  2. Χρηματοοικονομική
  1. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται το μάθημα αξιολόγηση επενδύσεων καθώς και σε αναγνώστες και επιστήμονες του κλάδου που επιθυμούν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές αξιολόγησης επενδυτικών έργων και να τις εφαρμόσουν στην πράξη. Συνδυάζει τόσο την χρηματοοικονομική όσο και την κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση έργων με έναν τρόπο απλό και πρακτικό μέσα από την χρήση αρκετών παραδειγμάτων. Ασχολείται με θέματα όπως: Ο ρόλος των επενδύσεων στην οικονομική ανάπτυξη. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και η σημασία του στην δημιουργία επενδύσεων. Τα παραδοσιακά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων και τα κριτήρια επενδυτικών αποφάσεων βάσει προεξοφλημένων χρηματικών ροών. Την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με την αξιολόγηση έργων όπως ο προσδιορισμός των χρηματικών ροών, οι αποσβέσεις, οι φόροι, οι τόκοι και ο πληθωρισμός. Την αντιμετώπιση ειδικών επενδυτικών αποφάσεων όπως για παράδειγμα η απόκτηση μηχανήματος μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης ή τραπεζικού δανεισμού. Την ενσωμάτωση του κινδύνου στην αξιολόγηση επενδύσεων. Την αξιολόγηση δημόσιων έργων και πολιτικών μέσα από την μεταβολή του κοινωνικού πλεονάσματος. Την αποτίμηση οφελειών και κόστους των έργων.
  1. Πατήστε εδώ