Αριθμητικές υπολογιστικές μέθοδοι στην επιστήμη και τη μηχανική - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα (Εκδοτικός οργανισμός), 2006.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Ποζρικίδης, Κ.
  1. Μαστρογεωργόπουλος, Σπύρος
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Εκδόσεις Τζιόλα (Εκδοτικός οργανισμός)
 3. 2006
  1. Αναλυτικός και αριθμητικός υπολογισμός, Αλγόριθμοι, Προσομοίωση με υπολογιστή, Αντίστροφος ενός πίνακα, αλγεβρικά συμπληρώματα και η ορίζουσα, Υπολογισμός της Ορίζουσας-του αντίστροφου, Παραγοντοποιήσεις LU και LDU-Doolittle- QR, Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα, Διαδοχικές γραμμικές απεικονίσεις, Διαγώνια και τριγωνικά συστήματα, Τριδιαγώνια, πεντα-διαγώνια και αραιά συστήματα, Απαλοιφή Gauss και σχετικές μέθοδοι, Μέθοδοι εγκλεισμού, Παρεμβολή και παρεκβολή, Ιδιάζουσες ολοκληρωτέες συναρτήσεις, Μέθοδοι πρόβλεψης-διόρθωσης, Μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών & πεπερασμένων όγκων, Συναγωγή σε μία διάσταση, FORTRAN, κ.α.