1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μάργαρης, Αθανάσιος Ι.
 2. 2015
 3. Ελληνική
  1. Επεξεργασία σήματος -- Ψηφιακές τεχνικές
  2. Σήματα -- Θεωρία σημάτων (Τηλεπικοινωνία)
  3. Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
  4. Σήματα, Ψηφιακά
  5. Συστήματα
 4. Σήματα-Συστήματα Συνεχούς Χρόνου, Θεμελιώδεις Πράξεις Συνεχών Σημάτων, Κατηγορίες Συνεχών Συστημάτων, Περιγραφή Συστημάτων στο Χώρο Κατάστασης, Ανάλυση Fourier στο Πεδίο του Συνεχούς Χρόνου, Ανάπτυγμα Fourier, Μετασχ/μός Fourier, Μετασχ/μός Laplace, Αντίστροφος Μετασχ/μός Laplace, Ανάλυση Συστημάτων στο S domain, O Κανόνας Mason, Περιγραφή Συστημάτων στο Χώρο Κατάστασης, Σήματα Διακριτού Χρόνου, Συστήματα Διακριτού Χρόνου, Γραμμικά και Χρονικά Αμετάβλητα Συστήματα, Μετασχηματισμός z, Αντίστροφος Μετασχηματισμός z, Ανάλυση Συστημάτων στο z domain, Ανάλυση Fourier στο Πεδίο Διακριτού Χρόνου, Θεμελιώδεις Μαθηματικές Έννοιες, κ.α.
  1. Πληροφοριακή σελίδα εκδότη