1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Aho, Alfred V.
  2. 1986
  3. Αγγλική
    1. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές -- Προγράμματα
    2. Μεταγλωττιστές (Προγράμματα υπολογιστών)