Δουκίδης, Γεώργιος Ι. Καινοτομία, στρατηγική, ανάπτυξη και πληροφοριακά συστήματα

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Δουκίδης, Γεώργιος Ι.
  2. 2011
  3. Ελληνική
    1. Επιχειρήσεις -- Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών
    2. Επιχειρήσεις -- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές -- Προγράμματα