Καραγιάννης, Ηλίας Γ. Καινοτομία και επιχειρηματικότητα

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Καραγιάννης, Ηλίας Γ.
    2. Μπακούρος, Ιωάννης Λ.
  2. 2010
  3. Ελληνική
    1. Τεχνολογικές καινοτομίες -- Διαχείριση