1. Θέμα
    1. Αποφάσεις, Λήψη των (Έννοια)
    2. Μαθηματικά μοντέλα (Έννοια)