Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας : (άρθρα 372-384 ΠΚ)

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Μανωλεδάκης, Ιωάννης Ε.
    2. Μπιτζιλέκης, Νικόλαος
  2. Ελληνική
    1. Ελλάδα
Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας