Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας : (άρθρα 372-384 ΠΚ) - Δέκατη τέταρτη έκδοση. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα (Εκδοτικός οργανισμός), 2013

  1. Έκδοση
  2. Δέκατη τέταρτη έκδοση
    1. Αθήνα
    2. Θεσσαλονίκη
    1. Εκδόσεις Σάκκουλα (Εκδοτικός οργανισμός)
  3. 2013
Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας