Φορολογικό δίκαιο : [ουσιαστικό μέρος, φορολογική διαδικασία, φορολογική δικονομία] - Πέμπτη έκδοση. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 2014

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Φινοκαλιώτης, Κωνσταντίνος
 3. Πέμπτη έκδοση
  1. Αθήνα
  2. Θεσσαλονίκη
  1. Σάκκουλας
 4. 2014
  1. Η έννοια του φόρου και η διάκρισή του από τις λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις -- Τα είδη των φόρων -- Οι γενικές αρχές που διέπουν την άσκηση της φορολογικής εξουσίας -- Οι ρυθμίσεις του ενωσιακού και διεθνούς φορολογικού δικαίου ως πλαίσιο άσκησης της φορολογικής εξουσίας -- Το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας -- Διοικητική φορολογική διαδικασία -- Η δικονομία των φορολογικών διαφορών -- Τα ένδικα βοηθήματα και τα ένδικα μέσα.