1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Φινοκαλιώτης, Κωνσταντίνος
  3. Πέμπτη έκδοση
    1. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 2014
    1. Η έννοια του φόρου και η διάκρισή του από τις λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις -- Τα είδη των φόρων -- Οι γενικές αρχές που διέπουν την άσκηση της φορολογικής εξουσίας -- Οι ρυθμίσεις του ενωσιακού και διεθνούς φορολογικού δικαίου ως πλαίσιο άσκησης της φορολογικής εξουσίας -- Το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας -- Διοικητική φορολογική διαδικασία -- Η δικονομία των φορολογικών διαφορών -- Τα ένδικα βοηθήματα και τα ένδικα μέσα.