1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Howells, Peter
    2. Bain, K.
  2. Αγγλική
    1. Τράπεζες και τραπεζική -- Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, Χώρες της
    2. Ευρώπη