1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Walbank, F. W. (Frank William),
  2. Αγγλική
    1. Μεσόγειος -- Πολιτισμός
    2. Ελλάδα
    3. Ελληνισμός