1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Αθανασίου, Αθηνά
  2. Ελληνική
    1. Βιοπολιτική
    2. Φεμινιστική θεωρία