1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Λαμπρέλλης, Δημήτρης Ν.
  2. 2001
  3. Ελληνική
    1. Φιλοσοφία
    2. Foucault, Michel (1926-1984)