1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Μπενβενίστε, Ρίκα
  2. 2007
  3. Ελληνική
    1. Κοινωνική ιστορία -- Μεσαίωνας, 500-1500
    2. Ευρώπη