1. Θέμα
    1. Ευρώπη (Περιοχή)
    2. Κοινωνική ζωή και έθιμα (Έννοια)