1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Παπαναστασάτος, Αναστάσιος Σ.
  2. Σαρσέντης, Βασίλειος Ν. (1928-)
 2. 2000
 3. Ελληνική
  1. Εταιρίες -- Λογιστική
  2. Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης
  3. Ομόρρυθμες εταιρείες
  1. Στην πέμπτη έκδοση του βιβλίου αναλύονται διεξοδικά οι αρχές και οι κανόνες της εταιρικής συνεργασίας, οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε. και Συμμετοχική ή Αφανής Εταιρία), οι Ε.Π.Ε., καθώς και οι Ανώνυμες Εταιρίες με αναφορά σε πρακτικά ζητήματα εφαρμογής, όπως σύσταση και λειτουργία, μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, ιδρυτικοί τίτλοι, διάθεση κερδών, αποθεματικά, προβλέψεις, λύση, ομολογιακά δάνεια κ.ά. Περιγράφονται οι μετασχηματισμοί εταιριών (μετατροπές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις) και οι όμιλοι εταιριών με αναφορά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
   Τα πολυάριθμα παραδείγματα και οι ασκήσεις εφαρμογής σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου το καθιστούν απαραίτητο εργαλείο όχι μόνο στο πλαίσιο διδασκαλίας της Λογιστικής των Εταιρικών Επιχειρήσεων, αλλά και για όλους τους επαγγελματίες λογιστές. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

   Politeianet