1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. PDF
  3. Κεφάλαια 4-10
  4. AMELib
  5. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  6. Αρχείο σε μορφή pdf
  7. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Ν 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις των άρθρων 65επ. του ν. 2121/1993 (α. 7 παρ. 3 ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546)
  8. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  9. Το αρχείο pdf του συγγράμματος δεν είναι αναγνώσιμο από τα λογισμικά ανάγνωσης των εντυπο-ανάπηρων, δεν έχει γίνει OCR (Optical Character Recognition). Προστέθηκε μόνο για τους μερικώς βλέποντες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία μεγέθυνσης για να βλέπουν το υλικό στον υπολογιστή σε μεγεθυμένη μορφή.