1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
 2. 2014
 3. Ελληνική
  1. Θερμοκήπια
  2. Υδροπονία
  1. Στη Βόρεια Ευρώπη, και ιδιαίτερα στην Ολλανδία, η καλλιέργεια φυτών εκτός εδάφους (soilless culture), γνωστή και ως υδροπονία (hydroponics), συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των παραγωγών θερμοκηπίων ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Η χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού υψηλού επιπέδου στα θερμοκήπια των χωρών αυτών επέβαλε τη μεταπήδηση σε συστήματα καλλιέργειας εκτός εδάφους, ώστε τα εδαφογενή παθογόνα και η γονιμότητα του εδάφους, καθώς και η καλή θρέψη των φυτών, να μην αποτελούν περιοριστικούς παράγοντες στην επίτευξη υψηλών αποδόσεων.

   Αντίθετα, η μεσογειακή Ευρώπη είναι συνηθισμένη να παράγει λαχανικά και άνθη εκτός εποχής σε χαμηλού κόστους κατασκευές κυρίως, εκμεταλλευόμενη τις ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στις χώρες αυτές, μολονότι έτσι δεν διασφαλίζονται ούτε υψηλές αποδόσεις ούτε ικανοποιητική ποιότητα προϊόντων. Κατά συνέ- πεια, στις χώρες της Μεσογείου οι περισσότεροι παραγωγοί δεν είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι να επενδύσουν εγκαθιστώντας σύγχρονο εξοπλισμό στα θερμοκήπια τους και συνεπώς διστάζουν να αναλάβουν το κόστος εγκατάστασης του εξοπλισμού που απαιτεί η καλλιέργεια εκτός εδάφους. Γι’ αυτό τον λόγο η εξάπλωση της υδροπονίας στις μεσογειακές χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας και της Κύπρου, άρχισε με χρονική καθυστέρηση και βαίνει μέχρι σήμερα με σημαντικά πιο αργούς ρυθμούς.

   Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, όμως, παρατηρείται και στην Ελλάδα καθώς και στην Κύπρο ένα σταθερά αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις υδροπονικές καλλιέργειες. Το ενδιαφέρον αυτό παρατηρείται τόσο μεταξύ των παραγωγών θερμοκηπίων, των γεωπόνων, των εμπορικών εταιρειών που σχετίζονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό με τα θερμοκήπια, όσο και των κρατικών φορέων που έχουν ρυθμιστικό ή συμβουλευτικό ρόλο στον κλάδο της θερμοκηπιακής παραγωγής. Το ενδιαφέρον αυτό αντικατοπτρίζεται και στη σταθερή αύξηση της έκτασης των ελληνικών και κυπριακών θερμοκηπίων στα οποία υιοθετούνται συστήματα καλλιέργειας εκτός εδάφους. Αν και στην Ελλάδα δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπολογίζεται ότι η εκτός εδάφους καλλιέργεια κηπευτικών και δρεπτών ανθέων στα ελληνικά θερμοκήπια υπερβαίνει τα 1.500 στρέμματα σε ένα σύνολο θερμοκηπιακών καλλιεργειών που προσεγγίζει περίπου τα 55.000 στρέμματα. Αντίστοιχη ανάπτυξη των υδροπονικών καλλιεργειών παρατηρείται και στην Κύπρο, όπου με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία υπολογίζεται ότι αυτές καταλαμβάνουν μια έκταση 500 στρεμμάτων περίπου σε σύνολο 3.500 στρεμμάτων με θερμοκήπια.