1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σοφιανός, Κώστας
 2. 1997
 3. Ελληνική
  1. Νεοελληνική ποίηση -- Μελέτη και διδασκαλία (Δευτεροβάθμια)
  1. 1.- Αντικείμενο της έρευνας ήταν : α) Η πληρέστερη δυνατή συναγωγή των ποιημάτων, λόγιων και δημοτικών, που περιέχονται στα οικεία εγχειρίδια (Αλφαβητάρια, Αναγνωσματάρια, Αναγνωστικά, Νέα Ελληνικά Αναγνώσματα, Ανθολόγια, Συλλογές Λογοτεχνικών Κειμένων) της πρωτοβάθμιας και δευτε- ροβάθμιας εκπαίδευσης από το 1884, που εισάγεται επίσημα το μάθημα των "Νέων Ελληνικών" στα σχολεία και των δύο βαθμίδων, μέχρι το 1984.

   2.- Σκοπούμενα της έρευνας ήταν : α) Η αισθητική αξιολόγησή τους με κριτήριο τον "λογοτεχνικό κανόνα" που ίσχυε όταν δημοσιεύθηκαν. β) Ο συγχρονικός και διαχρονικός προσδιορισμός του κύρους των προτιμωμένων ποιητών. γ) Η πιθανολόγηση των παιδαγωγικών, ιδεολογικών και πολιτικών περιορισμών και επιδιώξεων των συντακτών των εγχειριδίων και των υπηρεσιακών παραγόντων - κριτών τους. δ) Ο εντοπισμός τυχόν εξελικτικών φάσεων και τομών της διαδικασίας εκπονήσεως κρίσεως και εγκρίσεως των εγχειριδίων. ε) Η μεθοδολογία και η προβληματική της διδασκαλίας τους.

   3.- Τα αποδελτιωθέντα εγχειρίδια αναζητήθηκαν και εντοπίστηκαν σε δημό- σιες βιβλιοθήκες (Εθνική και Μπενάκειο), στη βιβλιοθήκη της Σχολής Μωραϊτη και σε ιδιωτικές συλλογές.

   4.- Για την πληρέστερη κατανόηση των προϋποθέσεων παραγωγής του συνα- χθέντος υλικού : α) Αναζητήθηκαν και σχολικά εγχειρίδια της πριν το 1884 περιόδου. Εντοπίστηκαν και αποδελτιώθηκαν τέσσερα. β) Αναζητήθηκαν και σχολικά εγχειρίδια της Κυβέρνησης του Βουνού και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ίσχυσαν στις χώρες του εφηρμοσμένου σοσιαλισμού κατά την περίοδο 1949 - 1980, για τα παιδιά των ελλήνων πολιτικών προσφύγων.