Εφαρμοσμένη στατιστική - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2003

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Γναρδέλλης, Χαράλαμπος
    1. Αθήνα
    1. Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός)
  3. 2003