1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2009
  3. Ελληνικά
    • Από τη δεκαετία του 1960 έως σήμερα, η Ειδική Αγωγή για ποικίλους λό- γους –πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς– αναπτύχθηκε θεαματικά, πο- σοτικά και ποιοτικά, σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. Σήμερα έχει αποκτήσει δικαιώματα στην Πολιτεία των Επιστημών και ειδικά των Παιδαγωγικών Επι- στημών ή Επιστημών Αγωγής.

      Ως ιδιαίτερος επιστημονικός κλάδος των Επιστημών Αγωγής, η Ειδική Αγωγή ασχολείται με τα προβλήματα αγωγής, εκπαίδευσης και κατάρτισης των ατόμων με ειδικές ανάγκες με σκοπό να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, να κατακτήσουν σχετική αυτονο- μία και ανεξαρτησία και, έτσι, να ενταχθούν ή να επανενταχθούν ομαλά στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή και να συνεισφέρουν στην πρόοδο της κοι- νωνίας τους.

      Για να επιτυγχάνονται οι σκοποί τής Αγωγής και Εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρίες, καθένας που εμπλέκεται με το έργο αυτό θα πρέπει να έχει αυ- τογνωσία. Να έχει αυτεπίγνωση σε σχέση με τα άτομα αυτά. Να έχει συνειδη- τοποιήσει ότι η προσωπική του ισορροπία ή η διασάλευσή της μεταφράζεται στη συμπεριφορά του και εξωτερικεύεται στις σχέσεις του με τους άλλους και «εν προκειμένω» με τα άτομα που χρειάζονται τις υπηρεσίες του. Δεύτερον, χρέος του ασχολούμενου με το έργο της Ειδικής Αγωγής είναι να γνωρίζει τον εκπαιδευόμενο και μάλιστα όσο πιο πλατιά και πιο βαθιά γίνεται. Αυτή η γνώση απαιτεί τη συντονισμένη συνεργασία πολλών επιστημονικών ειδικοτήτων (ια- τρών, παιδιάτρων, σχολιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, ειδικών παιδαγωγών, εργοθεραπευτών, ψυχοθεραπευτών, λογοθεραπευτών κ.ά.) σε όλα σχεδόν τα στάδια αντιμετώπισης του κοινωνικού φαινομένου της αναπη- ρίας. (Στάδια: Διάγνωση, Πρόληψη πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής και Συμβουλευτική σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, Παρέμβαση και θερα- πευτική αντιμετώπιση, έγκαιρη και πρώιμη, Κατάρτιση και Εφαρμογή ειδικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών Προγραμμάτων. Επαγγελματικός Προσα- νατολισμός).