1. Θέμα
    1. Ζωγραφική, Φλαμανδική (Έννοια)
    2. 17ος αιώνας (Γεγονός)
    3. Θέματα και μοτίβα (Έννοια)