1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Υψηλάντης, Παντελής Γ.
  2. 2008
  3. Ελληνική
    1. Επιχειρησιακή έρευνα
    2. Γραμμικός προγραμματισμός
    3. Αποφάσεις, Λήψη των