1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Τσάλτας, Γρηγόρης Ι. (1950-)
  2. Πλατιάς, Χαράλαμπος (1966-)
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα: Ι. Σιδέρης (Εκδοτικός οργανισμός), 2010
  1. Συντμήσεις -- Πρόλογος -- Γενική εισαγωγή: -- Α. Η διαχρονική εξέλιξη μιας διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής
   στην προοπτική της προώθησης μιας νέας, διευρυμένης έννοιας για την ανάπτυξη -- Β. Η ευρωπαϊκή προσπάθεια για 
   μια αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού ζητήματος -- Μέρος πρώτο: Το πλαίσιο της πολιτικής -- 
   Α. Περιβαλλοντικά ζητήματα και ευρωπαϊκή πολιτική περιβάλλοντος -- Β. Η έννοια της αειροφρίας - πολιτικές και νομικές πτυχές
   -- Γ. Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και πολιτικήγια το περιβάλλον: μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική σε εξέλιξη -- Μέρος δεύτερο: Η εσωτερική διάσταση της πολιτικής -- Α. Θεσμικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής πολιτικής περιβάλλοντος -- Β. Στόχοι και περιεχόμενα της ευρωπαϊκής πολιτικής περιβάλλοντος
   -- Γ. Μέσα και εργαλείατης περιβαλλοντικής πολιτικής -- Μέρος τρίτο: Η εξωτερική διάσταση της πολιτικής
   -- α. Ο ρόλος και η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος
   -- Β. Κλιματική αλλαγή και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
   -- Γενικά συμπεράσματα -- Πηγές
   - γενική βιβλιογραφία -- Παραρτήματα.
   politeianet