1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Γέροντας, Απόστολος Χ.
  1. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα (Εκδοτικός οργανισμός), 2014
   • Ο έλεγχος της διοίκησης
   • Η επίδραση του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου
   • Η διοικητική δικαιοσύνη
   • Έννοια και διακρίσεις των διοικητικών διαφορών
   • Οι θεμελιώδεις κανόνες της διοικητικής δικονομίας
   • Το Συμβούλιο της Επικρατείας
   • Τα ένδικα βοηθήματα ενώπιον του ΣτΕ
   • Η τριτανακοπή
   • Η αίτηση αναίρεσης
   • Η υπαλληλική προσφυγή
   • Η θέσπιση της "δίκης - πιλότος" κατά τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 3900/2010
   • Το ένδικο βοήθημα για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης κατά τις διατάξεις των άρθρων 53 έως 58 του ν. 4055/2012
   • η άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων
   • Η προσωρινή δικαστική προστασία στην ακυρωτική δίκη
   • Η παροχή έννομης προστασίας κατά τη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων
   • Η αξίωση αποζημίωσης σε περίπτωση παράβασης του κονοτικού ή εσωτερικού δικαίου
   • Η προδικαστική προσφυγή κατά το ν. 3886/2010
   • Η διαδικασία ενώπιον του ΣτΕ
   • Τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
   • Ένδικα βοηθήματα εισαγωγικά της δίκης ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
   • Η ανακοπή εκτέλεσης
   • Οι προσβαλλόμενες με την ανακοπή του άρθρου 217 ΚΔΔ πράξεις
   • Ομοδικία-συνάφεια-αντικειμενική συσσώρευση-συνεκδίκαση
   • Η μεσεγγύηση στην αναγκαστική εκτέλεση
   • Η αγωγή
   • Η αναγνωριστική αγωγή
   • Η αγωγή κατά το άρθρο 77 παρ. 3 του ν. 3669/2008
   • Η αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού
   • Η άσκηση των ενδίκων μέσων
   • Η έφεση
   • Ένδικα μέσα κατ' αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων
   • Η αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
   • Η έφεση ενώπιον του ΣτΕ
   • Η άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
   • Η διαδικασία ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
   • Το Ελεγκτικό Συνέδριο
   • Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ)
Εξώφυλλο έκδοσης