Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μαλατέστας, Παντελής (1959-)
 2. 2014
 3. Ελληνική
  1. Ηλεκτρική ενέργεια -- Συστήματα
  2. Ανάπτυξη
  1. Το βιβλίο αυτό, απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ειδικότητας ηλεκτρολόγου μηχανικού αλλά και συγγενικών ειδικοτήτων, καθώς επίσης και σε μηχανικούς της πράξης. Ιδιαίτερη βαρύτητα, δόθηκε στην ανάπτυξη και την ανάλυση των βασικών εννοιών και των φαινομένων, που σχετίζονται με την κατανόηση της λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.