1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μαλλούχου Tufano, Φανή
 2. 2015
 3. Ελληνική
  1. Αρχαιολογία και ιστορία
  2. Ιστορία και κριτική
  1. Το βιβλίο αποτελεί ένα εγχειρίδιο σχετικά με το ζήτημα της μνημειακής προστασίας, αποκατάστασης και διαχείρισης. Εξιστορεί το πως οι διάφορες κοινωνίες αντιμετώπιζαν τα κατάλοιπα του παρελθόντος από τα κλασικά χρόνια έως το τέλος του 18ου αι., οπότε και αναφαίνεται η σύγχρονη αντίληψη της μνημειακής προστασίας, η συνειδητοποίηση δηλαδή της ανάγκης διατήρησής τους, ως φορέων μνήμης και πνευματικών αξιών απαραίτητων για τη ψυχική ισορροπία των συγχρόνων και μελλοντικών γενεών. Εξιστορείται επίσης η διάδοση αυτής της νέας αντίληψης στην Ευρώπη και οι διάφορες έμπρακτες εφαρμογές της, από τις οποίες απορρέουν και οι διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις που διαδοχικά διαμορφώνονται: η κλασικιστική αντίληψη της προστασίας των μνημείων, η ‘σχολή’ της ολικής στυλιστικής αποκατάστασης, το Κίνημα εναντίον της Αποκατάσταασης των Μνημείων, οι προσεγγίσεις της «φιλολογικής αποκατάστασης» και «ιστορικής αποκατάστασης», η προσέγγιση του ζητήματος από τους A.Riegl και G.Giovannoni, ο Χάρτης των Αθηνών του 1931. Στα επόμενα κεφάλαια παρακολουθείται η εξέλιξη των αντιλήψεων μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, αφενός έως τον Χάρτη της Βενετίας του 1964, του ισχύοντος έως σήμερα κύριου διεθνούς κανονιστικού κειμένου αρχών επέμβασης στα μνημεία, αφετέρου κατά το τελευταίο τέταρτο του 20ου αι. και τις αρχές του 20ου, όταν νέες αντιλήψεις αναφύονται ως απόρροια της παγκοσμιοποίησης του ζητήματος. Παράλληλα παρατίθεται και η ιστορία της μνημειακής προστασίας στην Ελλάδα, οι τρείς κύριες περίοδοί της (1. Από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους έως τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, 2. Από το τέλος του Β΄ΠΠ έως τη Δικτατορία του 1967 και 3. Από το 1974 έως σήμερα), οι κυριότερες επεμβάσεις, οι πρωταγωνιστές, το νομοθετικό και διοικητικό πλαίσιο. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με ειδικά κεφάλαια για την, μετά το 1975, αναστήλωση της Ακρόπολης και για την ορολογία της μνημειακής αποκατάστασης (και στα αγλλικά, γαλλικά και ιταλικά), καθώς και με πλούσια βιβλιογραφία.

  1. Κάλλιπος