Το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Μεταίχμιο (Εκδοτικός οργανισμός), 2009

 1. Έκδοση
  1. Hix, Simon
  1. Θεοδωρακάκου, Αφροδίτη
  1. Μαριάς, Επαμεινώνδας Α. (1957-)
 2. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Μεταίχμιο (Εκδοτικός οργανισμός)
 3. 2009
  1. Κατάλογος αρκτικόλεξων -- Κατάλογος πινάκων και σχημάτων -
   - Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση -- Πρόλογος στη δεύτερη 
   έκδοση -- Πρόλογος στην πρώτη έκδοση -- Κεφάλαιο 1. 
   Εισαγωγή: εξηγώντας το πολιτικό σύστημα της ΕΕ -- Πρώτο 
   μέρος: Διακυβέρνηση -- Κεφάλαιο 2. Εκτελεστική πολιτική --
   Κεφάλαιο 3. Νομοθετική πολιτική -- Κεφάλαιο 4: Δικαστική πολιτική 
   -- Δεύτερο μέρος: Πολιτική -- Κεφάλαιο 5. Κοινή γνώμη --
   Κεφάλαιο 6. Δημοκρατία, κόμματα και εκλογές --
   Κεφάλαιο 7. Εκπροσώπηση συμφερόντων -- Τρίτο μέρος: Χάραξη πολιτικής -- Κεφάλαιο 8. Ρύθμιση της ενιαίας αγοράς -- Κεφάλαιο 9. Πολιτικές δαπανών -- Κεφάλαιο 10. Οικονομική και νομισματική ένωση -- Κεφάλαιο 11. Πολιτικές για την ελευθερία και την ασφάλεια των πολιτών -- Κεφάλαιο 12. Εξωτερικές πολιτικές -- Κεφάλαιο 13. Συμπέρασμα: ας ξανασκεφτούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση -- Παράρτημα: διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση -- Βιβλιογραφία -- Ευρετήριο.